SATFX : Nová rada orbitálnych uzavretých zváracích hláv od AXXAIR pre dokonalé zváranie na tupo

Axxair

vendredi 7 mai 2021Description
Ve'ká novinka, ktorá od'tartuje rok 2021: Spolo'nos? AXXAIR uviedla na trh nový rad orbitálnych zváracích strojov SATFX s uzavretými hlavami. Tento rad orbitálnych strojov, ktorý bol kompletne prepracovaný in'iniermi v na'ej kon'truk'nej kancelárii, ktorá je integrovaná do sídla spolo'nosti, ponúka ve'a technických inovácií, ktoré neustále zlep'ujú skúsenosti operátora a tie? kone'ný výsledok zvárania. Hlavy SATFX sú ur'ené na zváranie tenkostenných rúr s hrúbkou steny do 3 mm a s vonkaj?ím priemerom od 6 do 115 mm / / ¼"a? 4,5". Stiahnite si katalógy na na'ej webovej stránke : https://www.axxair.com/thin-tubes-products/tag/orbital-closed-head-inline-welding-thin-tubes Nav'tívte webovú stránku ná?ho distribútora ant : https://www.ant.sk ---------------------------------------------------------------------- Sledujte nás na socialných sie'ach : https://www.linkedin.com/company/axxair/ https://twitter.com/axxair https://www.facebook.com/axxairorbitalsolutions https://www.instagram.com/axxair_orbital_solutions/

Recherches associées à Machines-outils, Production

Devis groupés (0)